דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/11/2022 דיווח ראשון: 01/01/2022

עקרונות להסכם מסגרתהסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר המפרט (העבודה או השירותים, כמותם או היקפם), אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו בין ממשלת ישראל לחברת רכבת ישראל בע"מפרסום עקרונות הסכם מסגרתהסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר המפרט (העבודה או השירותים, כמותם או היקפם), אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו עם החברה הממשלתית

משרד התחבורה ←

רכבת ישראל בע״מ

שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪16,000,000,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000560767

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(5) - חברה ממשלתית
31/12/2026תום תקופת ההתקשרות
11/12/2022תאריך אחרון להגשת השגות
01/01/2022תחילת תקופת התקשרות