דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 13/09/2020 דיווח ראשון: 25/08/2020

הארכת תוקף ליועץ להסגם גג שדרותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

אור -הד בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

653954

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/08/2021תום תקופת ההתקשרות
25/08/2020תחילת תקופת התקשרות