דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/08/2020 דיווח ראשון: 25/07/2020

מימשו אופציה ראשונה להארכת התקשרות במסגרת פנייה תחרותית למתן שירותי ביקורת ובקרה חשבונאית עבור אגף הכספיםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מימון פיתוח ניהול נכסים שירותי ביטוח שירותי יעוץ לניהול שירותי יעוץ משפטי שירותי כוח אדם שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותים פיננסיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪614,250

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

652768

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
24/07/2021תום תקופת ההתקשרות
25/07/2020תחילת תקופת התקשרות