דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 26/12/2019 דיווח ראשון: 12/09/2019

ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם עם חברת aicsa לביצוע עבודות בינוי בגואטמלה. הקהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החוץ ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪863,302

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

644874

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
31/12/2020תום תקופת ההתקשרות
12/09/2019תחילת תקופת התקשרות