דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/07/2019 דיווח ראשון: 01/11/2019

הארכת שכירות בנכס ברחוב חביבה רייך 4 בת ים (נכס שהתקבל מהאפוטרופוס הכללי בפטור ממכרז).התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

החכרת / השכרת מבנה מגורים החכרת / השכרת קרקע
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪244,296

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

636453

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/10/2025תום תקופת ההתקשרות
01/11/2019תחילת תקופת התקשרות