דלג לתוכן עיקרי
נרשם עדכון אחרון: 31/01/2019 דיווח ראשון: 30/01/2019

בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 380 שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב נטע (מירשם).בקשת פטור ממכרז

רשות מקרקעי ישראל ←

מכירת קרקע / מבנה למגורים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪43,698

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

629471

מצב נוכחי: 

תהליך אישור הרכש בפטור ממכרז הושלם ואושר, אך לא מצאנו מידעכל המידע המוצג כאן מתבסס על פרסומים של גופים ממשלתיים שונים ורבים. קראו עוד בעמוד ה"אודות".לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו על התקשרויות רלוונטיותהתקשרות בין גורם ממשלתי לספק/ים שמקושרות, על פי המידע של הגורם הממשלתי הרלוונטי, להליך של מכרז או פטור ממכרז.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו במסגרתו.

סיבות בקשת הפטור: 

הענקת זכויות במקרקעין למי שהוא בעל זכויות באותם מקרקעין או למי שיורה בעל הזכויות להעניקן; לענין זה, "בעל זכויות במקרקעין" - צד לחוזה פיתוח, לחוזה חכירה או חכירת משנה לתקופה של עשרים ואחת שנים לפחות, מ

הסתמכות על תקנה: 

הענקת זכויות במקרקעין לבעל זכויות באותם מקרקעין
30/01/2068תום תקופת ההתקשרות
30/01/2019תחילת תקופת התקשרות