דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/03/2018 דיווח ראשון: 05/03/2018

ביצוע ביקורת על תאגידי מים וביוב ולייעוץ בתחומים הנגזרים מכךהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות המים ←

שירותי תקשורת שירותים למגזר הצבורי שירותים צבוריים (חשמל גז מים)
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

613091

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2018תום תקופת ההתקשרות
05/03/2018תחילת תקופת התקשרות