דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/01/2018 דיווח ראשון: 01/02/2018

המשך התקשרות עם חברת נתןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

כיתות הדרכה שירותי חינוך והכשרה שרותי חינוך מיוחדים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,687,058

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

610205

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/01/2019תום תקופת ההתקשרות
01/02/2018תחילת תקופת התקשרות