דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 09/07/2017 דיווח ראשון: 16/08/2017

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו עם חברת שלהבת מערכות מידע בע"מ עבור המשך קבלת שירותי יעוץ ובקרה הנדסית במערך הניטור נשוא מכרז פומהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד להגנת הסביבה ←

שלהבת מערכות מידע בע״מ

ניהול סביבתי שירותי איכות סביבה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪800,280

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

600380

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
15/08/2018תום תקופת ההתקשרות
16/08/2017תחילת תקופת התקשרות