דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/06/2017 דיווח ראשון: 30/05/2017

תכנון נופי לבינוי ולתכנון מפורט, מתכננת יהודת גאמי סגרה את המשרד ונדרש להכניס מתכנן חדש לפרויקט. החוזה שלה סגוהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪213,548

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

598978

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
23/12/2023תום תקופת ההתקשרות
30/05/2017תחילת תקופת התקשרות