דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/12/2015 דיווח ראשון: 31/12/2015

התקשרות ( לצורך ) תכנון הידרולוגי לישוב שלחהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪11,383

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

573899

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א(ב)(1) - התקשרות עם מתכננים - בחירה ממאגר מתכננים
02/12/2021תום תקופת ההתקשרות
31/12/2015תחילת תקופת התקשרות