דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 17/11/2015 דיווח ראשון: 01/11/2015

הוספת הסעיפים המשלימים לתכנון מפורט לביצוע של השצ"פ האינטנסיבי והוספת תכנון המדרכותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪90,174

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

570498

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
19/03/2021תום תקופת ההתקשרות
01/11/2015תחילת תקופת התקשרות