דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 9 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ועדת המכרזים מאשרת את בקשת אגף משאבים חומריים לערוך התקשרות עם אלבטרוס צילומי אוויר לצורך רכישת יצירות אמנות ה

משרד החוץ ← אלבטרוס צילום אוויר בע״מ

17,250

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

570171

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
24/10/2015תום תקופת ההתקשרות
18/10/2015תחילת תקופת התקשרות