דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/12/2014 דיווח ראשון: 01/01/2015

מאשרים התקשרות עם מט"ח להפעלת פרוייקט חינוכיהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שרותי חינוך מיוחדים שירותי חינוך והכשרה כיתות הדרכה
עד כה שולמו 100% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪4,240,050

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

561682

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה"אופציה", זכות המוקנית למשרד מכח ההסכם להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות ו/או להרחיב את ההתקשרות לנושאים נוספים כפי המוגדר בהסכם. בחלק מהמקרים בהם קיימת זכות ברירה – טרם מימושה, תשקול ועדת המכרזים האם לבצע הליך בחינת קיומם של ספקים, בהתאם לנסיבות העניין. לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
ספק/יםהיקף ההתקשרותסה״כ ביצוע
המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל״צ) 9,240,050₪4,238,802₪

הזוכים במכרז

המרכז לטכנולוגיה חינוכית (חל״צ) עד כה שולם:4,238,802₪מתוך סכום המכרז:9,240,050₪
31/12/2018תשלום של ₪4,238,802, 100% מהסכום
31/12/2017תשלום של ₪4,238,802, 100% מהסכום
31/03/2017תשלום של ₪4,238,802, 100% מהסכום
31/12/2015תשלום של ₪4,238,802, 100% מהסכום
31/12/2015תום תקופת ההתקשרות
01/01/2015תחילת תקופת התקשרות