דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 18/08/2014 דיווח ראשון: 14/08/2014

התקשרות בפטור ממכרז עם עיריית אילת (11-500226006-00), להפעלת פרוייקט "תמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זולבני נוער בפסטיבלים וחופים בחוף איהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הרווחה ←

עירית אילת

שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪31,800

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

556918

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/08/2014תום תקופת ההתקשרות
14/08/2014תחילת תקופת התקשרות