דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 07/04/2014 דיווח ראשון: 07/04/2014

בתאריך 10/03/2014 אישרה ועדת המכרזים המשרדית התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מול חברת גישה שונה לצורך בדיקת המועמדים למכרז מנהל ההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות האכיפה והגבייה ←

גישה שונה בע״מ

שירותי יעוץ לניהול
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪8,732

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

553199

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
07/04/2014תחילת תקופת התקשרות