דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/11/2013 דיווח ראשון: 30/11/2013

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו ( לצורך ) תכנון נוף - 1397769 - גלילהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שלח גד אדריכלות נוף בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪321,973

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

546517

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/12/2018תום תקופת ההתקשרות
30/11/2013תחילת תקופת התקשרות