דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/10/2013 דיווח ראשון: 15/10/2013

סיוע ליחידת המכרזים של רשות המים בהבניית תהליכים ונהליםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות המים ←

הלוי - דוויק בע״מ

שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪49,560

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

546018

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
15/02/2014תום תקופת ההתקשרות
15/10/2013תחילת תקופת התקשרות