דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/08/2012 דיווח ראשון: 01/07/2012

פעילות מרכזת משמר החוףהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המשרד להגנת הסביבה ←

שירותי איכות סביבה שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪99,296

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

534330

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/10/2012תום תקופת ההתקשרות
01/07/2012תחילת תקופת התקשרות