דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 13/12/2011 דיווח ראשון: 15/10/2011

המשך תיכנון מפורט שיווק וליווי פיתוח שח 300 יח"ד משלב ב' של האתרהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

א. פנקס ובנו בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪284,821

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

525585

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2014תום תקופת ההתקשרות
15/10/2011תחילת תקופת התקשרות