דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/08/2011 דיווח ראשון: 15/08/2011

הפעלת צוותים לשילוב רפורמת אופק חדש במערכת החינוךהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪6,714,950

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

524293

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2011תום תקופת ההתקשרות
15/08/2011תחילת תקופת התקשרות