דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/07/2010 דיווח ראשון: 30/07/2010

הגדלת תאורה לכבישים לפי מטר אורך והקטנת תאורה לשבילים בבית שאן דרום מערבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪71,115

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

514044

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/12/2013תום תקופת ההתקשרות
30/07/2010תחילת תקופת התקשרות