דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/12/2009 דיווח ראשון: 01/01/2010

עדכון מדידה בלביאהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי ניקיון והדברה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪27,960

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

509475

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2010תום תקופת ההתקשרות
01/01/2010תחילת תקופת התקשרות