דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/05/2023 דיווח ראשון: 28/05/2023

מג' 3054, שכ' מרכזית אום בטיןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות מקרקעי ישראל ←

החכרת / השכרת מבנה מגורים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪8,708

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000570093

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 25(20) - הענקת זכויות במקרקעין למגורים לבדואים
27/05/2072תום תקופת ההתקשרות
28/05/2023תחילת תקופת התקשרות