דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/06/2022 דיווח ראשון: 01/07/2022

מימוש לאופציה אחרונה עם טלדור לשירותי מוקד תמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זוכגישור עד לסיום מכרז פומבימכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית בהודעה לציבור המתפרסמת לפי תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו מכרז - 220.2015התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מרכז למיפוי ישראל ←

טלדור מערכות מחשבים (1986) בע״מ

שירותים למגזר הצבורי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪77,220

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000553270

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/09/2022תום תקופת ההתקשרות
01/07/2022תחילת תקופת התקשרות