דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 23/05/2022 דיווח ראשון: 23/05/2022

מכרז 1/1.2018 - ייצור והדפסת מדבקות לבחינות בגרותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החינוך ←

תדביק בע״מ

שירותי חינוך והכשרה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪466,148

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000552607

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים מיטיבים עם המזמין ובנסיבות שבהן השמי

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(2) בתנאים מיטיבים עם המזמין ובנסיבות שבהן השמי
31/05/2023תום תקופת ההתקשרות
23/05/2022תחילת תקופת התקשרות