דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 23/12/2020 דיווח ראשון: 01/01/2021

הארכת התקשרות לטובת קבלת שירותי ייעוץ להקמת מרכז מידע לאומי לנפט וגזהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד האנרגיה ←

מתודה מחשבים בע״מ

שירותי יעוץ לניהול שירותי יעוץ משפטי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪134,784

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

4000526531

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/06/2021תום תקופת ההתקשרות
01/01/2021תחילת תקופת התקשרות