דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 16/07/2008 דיווח ראשון: 01/07/2008

הגדלת התקשרות לאילן אורן -יועץ לעיר נצרתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

אורנית-גל ניהול ויעוץ כלכלי בע״מ

עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪17,325

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

32119

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשךהתקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו (חוק ישן)
01/08/2008תום תקופת ההתקשרות
01/07/2008תחילת תקופת התקשרות