דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 15 שנים)
דיווח ראשון: 01/03/2008
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות לצורך הסכם מסגרת הסכם לרכישת טובין, עבודה או שירותים, שנכרת עם ספק מכרז מסגרת בנושא מסויים ולתקופה מוגדרת, כאשר המפרט (העבודה או השירותים, כמותם או היקפם), אינו ידוע במועד כריתת ההסכם, והוא נקבע בידי המזמין, בדרך של ביצוע הזמנות מפעם לפעם, בתקופת ההסכם. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) להתקשרות עם חברות כרטיסי האשראי לביצוע תשלומים עבור הממשלה

מ.האוצר - מטה החשב הכללי ← ישראכרט בע״מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

31457

סיבות בקשת הפטור: 

התקשרות המשך התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) (חוק ישן)

הסתמכות על תקנה: 

התקשרות המשך התקשרות הנעשית להרחבת התקשרות ראשונה או להארכת התקשרות ראשונה, שלא מכוח זכות ברירה הנתונה למשרד הכלולה בהתקשרות הראשונה. (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו) (חוק ישן)
28/02/2009תום תקופת ההתקשרות
01/03/2008תחילת תקופת התקשרות