דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חרות מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ

#570000661

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
חרות מושב עובדים להתישבות חקלאית שיתופית בע"מ היא אגודה שיתופית (מספר תאגיד: 570000661)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
רשות המים
371,252 ₪
הענקות לשנת
הענקות לשנת
371,252 ₪
2תמיכות