דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

איגוד ערים לכבאות איזור חיפה

#501400386

כספי ממשלה שהתקבלו במסגרת תמיכות והתקשרויות מתועדות משלוש השנים האחרונות-
איגוד ערים לכבאות איזור חיפה היא איגוד ערים (מספר תאגיד: 501400386)

האם הארגון מקבל כספי ממשלה?

התקשרויות ותמיכות התקשרות היא הסכם בין המשרד הממשלתי לגורם אחר, במסגרתו מתחייב הגורם האחר לספק למשרד הממשלתי שירותים או מוצרים בתמורה לתשלום.
תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.
לפי משרדים, הנתונים כוללים העברות המתועדות במקורות המידע הזמינים מכל השנים.
משרד הפנים
61,759,258 ₪
השתתפות הממשלה באיגודי כבאות
חידוש ואחזקת ציוד
תוספת שכר בגין טיפולבחומרים מסוכנים
השתתפות הממשלה באיגודי כבאות
57,083,848 ₪
9תמיכות
חידוש ואחזקת ציוד
3,557,887 ₪
8תמיכות
תוספת שכר בגין טיפולבחומרים מסוכנים
1,117,523 ₪
3תמיכות
המשרד לבטחון פנים
42,537,401 ₪
השתתפות הממשלה באיגודי הכבאות
רכש, הצטיידות ואחזקה
שיא כוח אדם
פרישת עובדים
השתתפות הממשלה באיגודי הכבאות
36,779,690 ₪
3תמיכות
רכש, הצטיידות ואחזקה
3,358,151 ₪
5תמיכות
שיא כוח אדם
1,718,147 ₪
2תמיכות
פרישת עובדים
681,413 ₪
תמיכה אחת
משרד התחבורה
328,208 ₪
פעולות חילוץ והצלה
פעולות חילוץ והצלה
328,208 ₪
3תמיכות
רשות לאומית לבטיחות דרכים
210,810 ₪
פעולות חילוץ והצלה
פעולות חילוץ והצלה
210,810 ₪
3תמיכות