דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי

העברות מרזרבה כללית:
תוספת תקציב למשרד הביטחון

סה״כ שינוי תקציבי: 662,900,000
העברה תקציבית מאושרת מ-2022-12-14
אישור ועדה
271
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים 662,900,000 6,400,000,000 - -6,400,000,000 19
00151001 הוצאות כח אדם ----19
00151101 הוצאות ביטחוניות 662,900,0006,400,000,000--6,400,000,000-