דלג לתוכן עיקרי
שינוי תקציבי

העברות הגדלה רגילה:
תוספת הרשאה למשרד הביטחון

סה״כ שינוי תקציבי: 11,350,000,000
העברה תקציבית מאושרת מ-2022-01-18
אישור ועדה
3
קודתכניתשינוי
בהוצאה נטו
שינוי
בהוצאה מותנית
שינוי
בהרשאה להתחייב
שינוי
בהכנסה מיועדת
שינוי
בשיא כח אדם
סה״כ שינויים - - 11,350,000,000 - -
00151101 הוצאות ביטחוניות --11,350,000,000--