דלג לתוכן עיקרי
החלטות ממשלה /  משרד ראש הממשלה  / מזכירות הממשלה  / #2046
פורסם ב-18/09/2017
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שינוי במגבלת ההוצאה ובתוואי הפחתת הגירעון לשנים 2015 עד 2020

נושא ההחלטה:

שינוי במגבלת ההוצאה ובתוואי הפחתת הגירעון לשנים 2015 עד 2020

מחליטים:

1 . להנחות את שר האוצר להפיץ תזכיר חוק לתיקון חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 (להלן בהתאמה – תזכיר החוק ו- החוק), באופן הבא:

א. הממשלה תקבע את שיעור הגרעון הכולל מן התוצר המקומי הגולמי –

1) בשנת הכספים 2015 באופן שלא יעלה על 3.4%;

2) בשנת הכספים 2016 באופן שלא יעלה על 2.75%;

3) בשנת הכספים 2017 באופן שלא יעלה על 2.25%;

4) בשנת הכספים 2018 באופן שלא יעלה על 1.75%;

5) בשנת הכספים 2019 באופן שלא יעלה על 1.25%;

6) בשנת הכספים 2020 ואילך באופן שלא יעלה על  1.0%.

ב. לקבוע כי לצורך מימון העלויות העודפות והחד פעמיות בשל מבצע "צוק איתן", הממשלה תהא רשאית להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשנת הכספים 2015 בשיעור נוסף על השיעור הקבוע בסעיף 6(א)(ג)(2) לחוק, שלא יעלה על 1.3% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2014. הגידול האמור לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת הכספים 2015 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף  6א לחוק בשנים הבאות.

2 . בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1014 מיום 8 בדצמבר 2013, שעניינה ביטול העלאת שיעורי מס הכנסה לשנת 2014 תוך שמירה על איזון פיסקאלי, שבמסגרתה הופחתו  3.3 מיליארד ש"ח מבסיס תקציב 2014, בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1110 מיום 29 בדצמבר 2013, שעניינה צמצום העלאת שיעור הפרשות המעסיק למוסד לביטוח לאומי שבמסגרתה הופחתו 450 מיליוני ש"ח מבסיס תקציב 2014 ובהמשך לתיקון מס' 14 לחוק, הממשלה רושמת לפניה כי בהתאם להוראות סעיף 6א(ג)(2) לחוק, שיעור התוספת המירבית ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2014 שרשאית הממשלה להוציא לשנת 2015 לא יעלה על 2.61%. האמור יובהר במסגרת תזכיר החוק או בדברי ההסבר לו.

3 . לתקן את חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),התשנ"ה -1995 ולהפוך את הוראת השעה הקיימת כיום לעניין כיסוי הגירעון בענף אבטלה מהעודף בענף הילדים להוראת קבע.

4 . לפעול לקיצור הליך החקיקה של תזכיר החוק באופן הבא:

א. הממשלה רושמת את הסכמת היועץ המשפטי לממשלה לקיצור משך ההפצה של התזכיר להערות הציבור, כך שיובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה עד ליום 28 באוקטובר 2014.

ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר את טיוטת החוק על דעת הממשלה.

ג. לפנות לוועדת הכנסת, בהתאם לסעיף 81(ג) לתקנון הכנסת, בבקשה לפטור מחובת הנחה של הצעת החוק לפני הדיון בקריאה הראשונה.

ד. לפנות לוועדת הכנסת בבקשה להתיר את הקריאה השנייה והשלישית בהצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת, בהתאם לסעיף 88(ב) לתקנון הכנסת.

ה. לפנות ליושב ראש הכנסת, ליושב ראש ועדת הכנסת וליושב ראש ועדת הכספים של הכנסת ולבקשם שיפעלו לכך שהליכי החקיקה יסתיימו עד ליום 12 בנובמבר 2014.