דלג לתוכן עיקרי
החלטות ממשלה /  משרד ראש הממשלה  / מזכירות הממשלה  / #2144
פורסם ב-18/09/2017
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ) (תיקון מס'...), התשע"ה-2014 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה

נושא ההחלטה:

טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ) (תיקון מס'...), התשע"ה-2014 - הסמכת ועדת השרים לענייני חקיקה


מחליטים:

א. לאשר עקרונית את טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ) (תיקון מס'...), התשע"ה-2014,  המצ"ב.
ב. להסמיך את ועדת השרים לענייני חקיקה לאשר, על דעת הממשלה, את נוסחה הסופי של הצעת החוק שתוגש לכנסת.
ג. בהתאם לסעיף 81(ג) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להקדים את הדיון בהצעת החוק.
ד. בהתאם לסעיף 88(ב) בתקנון הכנסת, לבקש מוועדת הכנסת להתיר את הקריאה השנייה על הצעת החוק ביום הנחתה על שולחן הכנסת.