דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪24,228שהם31%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת משיכה מהסכם בתוך המכרז 79.14

משרד המשפטים ← לוסטיגמן, לפלר - עורכי-דין

80,028

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022
2021
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪24,228
2018
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)