דלג לתוכן עיקרי
פתוח פרסום באתר: 27/03/2023
קול קוראמשרד החינוך
כניסה לתוכנית לתכנון ועיצוב מוסדות חינוך חדשניים - 2023 ואילך

מינהל הפיתוח פועל כחלק ממהלך אסטרטגי כולל, להוביל שינוי משמעותי בתחום תכנון מוסדות חינוך חדשניים, לפתח וליישם קווי מדיניות בעיצוב מרחבי למידה משמעותית, בדגש על היבטים פדגוגיים, אסתטיים וליצירת אקלים חינוכי מיטבי - כחלק מהכרה בשינויים המשמעותיים המתחוללים במתודות ובצרכים הפדגוגיים המקומיים והגלובאליים בעולם משתנה והשלכותיהם במרחב.

מתוך כך, משרד החינוך מבקש לקדם תהליך תכנון ובינוי מוסד חינוכי חדשני בהתאמה למאה ה-21, העומד בתקן בנייה ירוקה 5281 (כוכב 1 לפחות) ולסוגיות הרלוונטיות המלוות עידן זה. תהליך זה מאפשר חשיבה מחודשת ושיח על מרחב הלמידה כחלק מהחזון, התפישה, הצרכים הפדגוגיים והאמירה העיצובית של המוסד החינוכי.

יובהר כי הבקשות יידונו בהתאם למפורט במסמך הקריטריונים, לרבות הסעיפים בנוגע לתנאי הסף, הרכיבים המתוקצבים, מנגנון החלוקה ומנגנון התשלום.

קראו עוד
פתוח ל:  רשויות מקומיות מועד פרסום:  27/03/2023 מועד סגירה:  01/10/2023 11:55
איך פונים?
מיקי אריאן כדריה
לפניה באימייל
לפני 8 חודשים
למסמך התבחינים (קריטריונים)