דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות אחרות / גמלאות

23,049,769,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא גמלאות, במסגרת הנושא הוצאות אחרות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

החבות האקטוארית החשבונאית של המדינה בגין הגמלאים ועובדי המדינה הפעילים, לרבות משרתי הקבע, שוטרים, סוהרים ועובדי הוראה.

תשלומי גמלאות בסעיף 12 - בסעיף זה מתוקצבים תשלומי הקצבאות בהסדרי הפנסיה התקציבית המשולמים מאוצר המדינה בהתאם להוראות הדין ולהסדרים עם תאגידים שהוקמו בחוק ועם חברות ממשלתיות. בדיקת הזכאות ואישור גובה הגמלה נעשים על ידי מנהלת הגמלאות באגף החשב הכללי. החל משנת 2005 מתוקצבים בסעיף הגמלאות, מלבד תשלומי הפנסיה התקציבית, גם הנושאים הבאים: סיוע ממשלתית לקרנות הפנסיה הוותיקות, מימון התחייבות המדינה בגין העלאת גיל הפרגישה מעבודה וסיוע ממשלתי לקרנות הפנסיה הוותיקות שאינן נמנות על קרנות הפנסיה שסבדר, בשל הקטנת היקף אגרות החוב המיועדות.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב הוצאות אחרות / גמלאות הוא ₪23,049,769,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪785,197,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪16,069,427,000 (69.72%)
  • תמיכות והעברות: ₪6,958,104,000 (30.19%)
  • רכש וקניות: ₪22,238,000 (0.1%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪19,752,547,693
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה