דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

החזרי חוב / קרן - ביטוח לאומי

18,190,000,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא קרן - ביטוח לאומי, במסגרת הנושא החזרי חוב.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

הביטוח הלאומי צבר לאורך השנים עודפים תקציביים גדולים שמטרתם להבטיח את התשלומים העתידיים של הביטוח הלאומי. את העודפים התקציביים מפקיד המוסד במשרד האוצר ומקבל את הכסף בחזרה, בתוספת ריבית, לאחר מספר שנים. סעיף זה מציין את היקף הכספים שממשלת ישראל החזירה לביטוח הלאומי מתוך הקרן שהוא הפקיד בידיה.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב החזרי חוב / קרן - ביטוח לאומי הוא ₪18,190,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪15,532,720,876
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה