דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ענפי משק / הגנת הסביבה

394,999,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא הגנת הסביבה, במסגרת הנושא ענפי משק.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

המשרד להגנת הסביבה פועל בשלוש רמות: ארצית, מחוזית ומקומית.

ברמה הארצית המשרד נושא באחריות לקביעה ולהתוויה של מדיניות סביבתית כולת וכן מקדם הליכי תקינה בתחום.

ברמה המחוזית המשרד פועל באמצעות שישה מחוזות, לפי חלוקה גאוגרפית המקבילה למחוזות משרד הפנים. כל אחד מהמחוזות אחראי ליישום המדיניות המותווית על ידי המטה, בכפוף למאפיינים ולצרכים הסביבתיים הייחודיים של היישובים שבתחום אחריותו.

במסגרת המקומית המשרד תומך בכ-50 יחידות סביבתיות שהוקמו בערים ובאיגודי ערים, לרבות במגזרי המיעוטים, הפעילות ביחידות הסביבתיות מקשרת בין יעדי המדיניות הסביבתיות-לאומית לבין פעולות היומיום בשטח ברמה המקומית. היחידות הסביתיות מוציאות לפועל את המדיניות הסביבתיות ברמה המקומית ומהוות גוף נוסף המייעץ לרשות המקומית בנושאי הגנת הסביבה.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב ענפי משק / הגנת הסביבה הוא ₪394,999,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪895,750,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,042,408,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪172,851,000 (43.76%)
  • תמיכות והעברות: ₪31,588,000 (8%)
  • רכש וקניות: ₪162,724,000 (41.2%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪241,747,992
תחת סעיף זה מוקצים 536.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה