דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ענפי משק / תעשיה ותעסוקה

6,812,793,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא תעשיה ותעסוקה, במסגרת הנושא ענפי משק.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד הכלכלה והתעשייה מופקד על עידוד ענפי התעשייה והמסחר, לרבות עסקים קטנים ובינוניים וקידום סחר החוץ וכן על יישום מדיניות הממשלה להפחתת יוקר המחיה ולהגברת התחרות במשק.

הרשות לחדשנות מופקדת על יישום מדיניות הממשלה לעידוד התעסוקה. משרד הכלכלה והתעשייה, הרשות לחדשנות וכן יחידות התעסוקה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים פועלים באמצעים תקציביים, מנהליים, אכיפתיים ותחיקתיים (חקיקת משנה) לצורך מימוש יעדיהם המרכזיים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2016 תקציב ענפי משק / תעשיה ותעסוקה הוא ₪6,294,919,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,812,793,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪446,504,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪7,259,297,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪681,524,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,527,304,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪471,847,000 (6.5%)
  • תמיכות והעברות: ₪4,349,269,000 (59.91%)
  • רכש וקניות: ₪2,225,719,000 (30.66%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪4,975,807,008
תחת סעיף זה מוקצים 1,862 תקני כח אדם , ובנוסף 1,329 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה