דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ענפי משק / חקלאות

1,963,979,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא חקלאות, במסגרת הנושא ענפי משק.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראי מטעם הממשלה לחקלאות ולמרחב הכפרי בישראל.

בין פעילויותיות העיקריות ניתן למנות:

 • תכנון והמלצה על הקצאות גורמי ייצור חקלאיים המצויים במחסור, כגון: קרקע, מים ועובדים זרים ופלסטינים;
 • הקצאות תמיכות במגוון נושאים, כגון: תכנון פרוגרמות להתיישבות המתוכננות ופרויקטים חקלאיים במסגרת ההתיישבות הקיימת;
 • יישום הסכמי הסחר של ישראל;
 • מתן שירותים ופיקוח בתחומי הווטרינריה והגנת הצומח ;
 • מתן שירותי הדרכה ופיתוח מקצועי ;
 • קידום המחקר החקלאי בישראל;
 • ייזום תכנון ופיתוח סטטוטורי של פתרונות התיישבות של הפזורה הבדואית וביצוע הסדרי קרקעות וליווי האוכלוסייה בכל שלבי ההתיישבות (במסגרת הרשות לפיתוח הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב) והפיתוח החברתי-כלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב (במסרגת היחידה לשילוב האוכלוסייה הבדואית בנגב).
 • — מקור: צוות מפתח התקציב

  בשנת 2024 תקציב ענפי משק / חקלאות הוא ₪1,963,979,000.
  יחד עם הכנסות עצמיות של ₪48,603,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪2,012,582,000.
  בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪269,588,000.
  בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪805,412,000.
  בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪444,257,000 (22.07%)
  • תמיכות והעברות: ₪1,156,782,000 (57.48%)
  • רכש וקניות: ₪342,857,000 (17.04%)

  הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,764,801,989
  תחת סעיף זה מוקצים 1,346 תקני כח אדם , ובנוסף 2,587 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
  תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

  אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

  פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה