דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרדי מטה / ראש הממשלה

3,137,920,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא ראש הממשלה, במסגרת הנושא משרדי מטה.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד ראש הממשלה כולל את היחידות הגופים והתחומים הכפופים ישירות לאחריות ראש הממשלה ויחידות וגופים עצמאיים בקביעת תכניות העבודה שלהם וניהול התקציב.

היחידות והגופים הכפופים ישירות לאחריות ראש הממשלה: יועצים לראש הממשלה; האגף לממשל וחברה; האגף לתכנון, תיאום ופנים; אגף הכלכלה והתשתיות; המועצה הלאומית לכלכלה; המועצות להנצחת נשיאים וראשי ממשלה ומרכזי ההנצחה למנחם בגין וליצחק רבין; מטה ההסברה הלאומי; מערך הגיור; מטה התקשוב הממשלתי ועוד.

היחידות והגופים העצמאיים בקביעת תכניות העבודה שלהם ובניהול תקציבם: המשרד לירושלים ומורשת; המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה; המשרד לענייני מודיעין; המשרד לשוויון חברתי; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; מנהלת תנופה – יישום תכנית ההתנתקות; נציבות שירות המדינה; לשכת הקשר נתיב; המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

נוסף על יחידות אלו, יחידות המטה לביטחון לאומי, לשכת הפרסום הממשלתי והמדפיס הממשלתי הן יחידות הכפופות למשרד ראש הממשלה, אולם הן מתוקצבות בסעיפים תקציביים נפרדים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב משרדי מטה / ראש הממשלה הוא ₪3,137,920,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪69,500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪3,207,420,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪15,570,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪755,539,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪992,291,000 (30.94%)
  • תמיכות והעברות: ₪579,821,000 (18.08%)
  • רכש וקניות: ₪1,546,232,000 (48.21%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪2,864,972,639
תחת סעיף זה מוקצים 1,850 תקני כח אדם , ובנוסף 7,404 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה