דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות / אנרגיה

578,951,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא אנרגיה, במסגרת הנושא תשתיות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מופקד, בין היתר, על תכנונה ועל ביצועה של המדיניות הלאומית בתחום האנרגיה, המים ותשתית משאבי הטבע במדינת ישראל.

הפעילות הממשלתית בתחום זה מתבטאת בתכנון התפתחותו של משק האנרגיה ומשק המים, בקביעת מדיניות ויישומה במשק הישראלי, בהסדרת המבנה הענפי של התחומים השונים של משק האנרגיה הישראלי, בפיקוח על משק הדלק ומשק החשמל, בהסדרת חיפושי הנפט והגז, בייעול השימוש באנרגיה, בפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים ובהכנת משק האנרגיה לשעת חירום.

כמו כן, המשרד עורך מחקרים מקיפים בתחום מדעי האדמה ומפתח תשתיות של מידע טכנולוגי, מדעי וכלכלי לשימוש מגזרי המשק השונים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב תשתיות / אנרגיה הוא ₪578,951,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,650,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪580,601,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪12,773,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,109,422,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪109,372,000 (18.84%)
  • תמיכות והעברות: ₪57,392,000 (9.88%)
  • רכש וקניות: ₪398,956,000 (68.71%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪524,709,934
תחת סעיף זה מוקצים 300 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה