דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות / משק המים

650,285,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא משק המים, במסגרת הנושא תשתיות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

הרשות הממשלתית למיום ולביוב אמונה על ניהול משק המים, ובכלל זה על קביעת כללים לאסדרת המשק וכן על הקצאת המשאבים בתחום. מדיניות משק המים נתונה בידי מועצה (מועצת רשות המים) המורכבת מנציגי משרדי ממשלה בכירים ומנציגי הציבור. בסמכות מועצת רשות המים לקבוע את חקיקת המשנה לפעילות הרשות בנושאים רבים, ביניהם אסדרת משק המים וקביעת תעריפים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב תשתיות / משק המים הוא ₪650,285,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪100,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪916,972,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪73,735,000 (11.34%)
  • תמיכות והעברות: ₪50,000,000 (7.69%)
  • רכש וקניות: ₪23,308,000 (3.58%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪694,468,261
תחת סעיף זה מוקצים 192 תקני כח אדם , ובנוסף 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה