דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות / תחבורה

35,282,552,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא תחבורה, במסגרת הנושא תשתיות.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד התחבורה אחראי לפיתוח ולהסדרה של מערכות התחבורה היבשתית, האווירית והימית בישראל.

מערכת התחבורה היא תשתית משקית אשר נועדה לאפשר קישור בין מוקדי הפעילות השונים במדינה ומחוץ לה. ההשקעות בתחבורה מהוות בסיס לקידום הפיתוח הכלכלי של המשק כולו ומאפשרות את התפתחותם של ענפים אחרים, ביניהם ענף הדיור.

יעילות ההשקעות בתחבורה נבחנת במידת תרומתן ליעדים הלאומיים ובהיענותן לצורכי המשק ולצורכי תושבי המדינה.

הרשות הארצית לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, היא הגורם המסדיר את ההפעלה של התחבורה הציבורית באוטובוסים, במוניות, במערכות להסעת המונים וברכבת ישראל. כבכל מדינה מתקדמת, שירות זה מסובסד באופן משמעותי על ידי המדינה, שאלמלא כן רמת השירות (מספר הקווים, תדירותם ועוד) הייתה נפגעת מאוד ומחירי הנסיעה היו עולים.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב תשתיות / תחבורה הוא ₪35,282,552,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪121,500,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪35,404,052,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,393,473,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪59,315,890,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪306,643,000 (0.87%)
  • תמיכות והעברות: ₪15,402,877,000 (43.51%)
  • רכש וקניות: ₪176,740,000 (0.5%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪33,255,004,208
תחת סעיף זה מוקצים 870.5 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה