דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשתיות

42,510,207,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

המשרדים העוסקים בפיתוח תשתיות הם: משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הממשלתית למים וביוב ומשרד הבינוי והשיכון.

חלק ניכר מהתקציב מוקדש לפעולות פיתוח ולתמיכות. ההשקעה בתשתיות היא האמצעי המרכזי לקידום המשק הישראלי, לשם מיצוי פוטנציאל הצמיחה הגלום בו. היערכותם של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, משרד הבינוי והשיכון ורשות המים להשגת היעדים הכלכליים של הממשלה בענפים שבתחום אחריותם נעשית בעיקר באמצעות השקעות תשתית, המבוצעות ישירות מתקציב המדינה ובאמצעות רפורמות מבניות ופיתוח הרגולציה.

תכליתן של אלו לייעל את דרכי הפעולה בענף וליצור כללי משחק חדשים בהסרת מִגבלות מִנהליות שונות ובשחרור ״צווארי בקבוק״.

ההשקעות בתשתית מבוצעות גם בידי גופים שאינם נכללים בתקציב המדינה, כגון: חברת החשמל לישראל, יצרני חשמל פרטיים, חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע״מ (לשעבר רשות הנמלים), רשות שדות התעופה, חברת מקורות ועוד.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב תשתיות הוא ₪42,510,207,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪223,550,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪42,733,757,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪8,429,506,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪74,209,721,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪723,980,000 (1.69%)
  • תמיכות והעברות: ₪18,164,998,000 (42.51%)
  • רכש וקניות: ₪866,886,000 (2.03%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪37,284,775,573
תחת סעיף זה מוקצים 2,095 תקני כח אדם , ובנוסף 60 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?