דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים / בריאות

55,249,706,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא בריאות, במסגרת הנושא שירותים חברתיים.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

משרד הבריאות עוסק בתכנון, פיקוח, רישוי ותיאום במערכת הבריאות.

במסגרת זו המשרד אחראי לקביעת הסטנדרטים המקצועיים בכל תחומי הרפואה ולביצוע פיקוח ובקרה על קופות החולים וגופי בריאות נוספים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

המשרד עוסק גם בפיקוח בתחומי המזון, הסביבה, רוקחות וטכנולוגיות רפואיות ורישוי המקצועות הרפואיים.

בנוסף, המשרד מפעיל באופן ישיר (כבעלים) מיטות אשפוז בבתי חולים כלליים ובבתי חולים פסיכיאטריים וגריאטריים (יש בתי חולים אחרים המופעלים על ידי קופות החולים או פועלים כגורפים ציבוריים עצמאיים), ומפעיל כבעלים חלק ממערכת השירותים הרפואיים המונעים, הקהילתיים והסביבתיים, לרבות תחנות בריאות המשפחה (טיפת חלב), חלוקת מכשירים שיקום וניידות ושירותי בריאות התלמיד.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים / בריאות הוא ₪55,249,706,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪143,494,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪55,393,200,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪4,703,017,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,487,084,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,753,324,000 (3.17%)
  • תמיכות והעברות: ₪44,268,679,000 (79.92%)
  • רכש וקניות: ₪8,205,558,000 (14.81%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪50,944,511,800
תחת סעיף זה מוקצים 7,413 תקני כח אדם , ובנוסף 9,487 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה