דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותים חברתיים

247,351,407,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת נושא אחד.
הטיפול בנושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

ההוצאה לשירותים החברתיים כוללת את הוצאות משרד החינוך, לרבות מערכת ההשכלה הגבוהה, משרד הבריאות (בתוספת ההשתתפות בסל הבריאות), משרד הרווחה, המשרד לקליטת העלייה, משרדי המדע התרבות והספורט, הרשות לזכויות ניצולי השואה וכוללת את השתתפות משרד האוצר בתקציב המוסד לביטוח לאומי. בנוסף לכך, חלק מההוצאות של משרדים נוספים כגון ההוצאה על הסיוע בדיור, המתוקצבת במשרד הבינוי והשיכון, נכללים אף הם בהוצאה על שירותים חברתיים.

חלק משמעותי מההוצאה לשירותים החברתיים ממומנת באמצעות מס ייעודי הנגבה ישירות מהציבור, ולכן אינה מופיעה בתקציב המדינה. הוצאות אלה כוללות חלק מהוצאות המוסד לביטוח לאומי ואת הגבייה הישירה של מס הבריאות המממנת חלק ניכר מעלות סל שירותי הבריאות.

ההוצאה על השירותים החברתיים מושפעת במידה רבה מתהליכים דמוגרפיים וכן מסדרי העדיפויות של הממשלה, הנקבעים בהתאם ליעדים חברתיים שונים. מרכיבי ההוצאה העיקריים הם הוצאות שכר ותשלומי העברה.

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב שירותים חברתיים הוא ₪247,351,407,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪13,558,108,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪11,828,783,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪36,932,770,000 (14.98%)
  • תמיכות והעברות: ₪182,136,372,000 (73.88%)
  • רכש וקניות: ₪23,043,313,000 (9.35%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪216,154,114,519
תחת סעיף זה מוקצים 20,448 תקני כח אדם , ובנוסף 9,992 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?