דלג לתוכן עיקרי
תת-סיווג נושאי רוחבי

בטחון וסדר ציבורי / בטחון

תקציב מאושר: 64,448,592,000
ריכוז כלל ההוצאה תחת תת-נושא בטחון, במסגרת הנושא בטחון וסדר ציבורי.
הטיפול בתת-נושא זה יכול להתחלק בין מספר משרדים שונים.

שיעור תקציב הבטחון מהתמ"ג גבוה בישראל מאשר במדינות אירופה וארה"ב, אולם הוא נמצא בתוואי יורד בשנים האחרונות, וכך גם האחוז שהוא מהווה מההוצאה הממשלתית. החל משנת 2017 הועבר כל מענק הסיוע הבטחוני האמריקאי כהוצאה המותנית כהכנסה, מה שמתבטא בצמצום תקציב הנטו של המשרד. באירועים חריגים בעבר נוספו לתקציב המשרד תוספות בגין עלויות לחימה (כמו, למשל, במלחמת לבנון השניה או מבצע "עופרת יצוקה").

— מקור: צוות מפתח התקציב

בשנת 2024 תקציב בטחון וסדר ציבורי / בטחון הוא ₪64,448,592,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪259,538,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪64,708,130,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪31,203,514,000 (48.22%)
  • תמיכות והעברות: ₪6,308,417,000 (9.75%)
  • רכש וקניות: ₪26,421,908,000 (40.83%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪61,895,085,130
תחת סעיף זה מוקצים 2,182 תקני כח אדם , ובנוסף 876 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

אילו משרדים ממשלתיים מטפלים בנושא זה?

פירוט הסעיפים התקציביים הראשיים הקשורים לנושא זה